Ouderbetrokkenheid

School en thuis lijken gescheiden werelden, maar voor onze leerlingen, dus ook uw kind, liggen ze vaak in elkaars verlengde. Daarom is het in het belang van uw kind dat er een hecht contact is tussen u als ouder(s) en wij als school. Dat contact zal duidelijk anders zijn dan op de basisschool. Veel contactmomenten zijn gepland volgens een vaste agenda. Dit gebeurt om organisatorische redenen en ook omdat het past bij een onderwijsfase waarin uw kind op weg is naar zelfstandigheid en volwassenheid. Des te belangrijker is het om de drempel naar de school zo laag mogelijk te houden. Wij willen daarom een open sfeer creëren waarin u als ouder niet aarzelt om contact op te nemen. Omgekeerd verwachten wij ook van u dat u openstaat voor een gesprek over het functioneren, het gedrag of de schoolprestaties van uw kind.

Contact met de mentor

De mentoren staan de leerlingen met raad en daad bij. Zij zijn hun én uw eerste aanspreekpunt. Tijdens het ouderspreekuur na uitgave van de rapporten kunt u met de mentor over de voortgang van uw kind praten. Uiteraard kunt u de mentor zelf ook bellen om een afspraak te maken.

Ouderavonden

Regelmatig organiseren we ouderavonden. Bijvoorbeeld na het uitdelen van de rapporten of bij het kiezen van het profiel en de keuzedelen. Aan het begin van ieder schooljaar is er per leerjaar een kennismakingsavond voor ouders. Op deze avond ontvangt u nuttige informatie om het schooljaar goed te laten verlopen en kunt u kennismaken met de mentor en met andere ouders. Voorstellen voor de thema’s worden door ouders in de ouderraad aangedragen.

Ouderklankbordgroep

De ouderklankbordgroep vertegenwoordigt de ouders. Zij bespreekt alles wat kan en nodig is om de belangen van leerlingen en ouders te behartigen. Vier keer per jaar overlegt de ouderklankbordgroep met de schoolleiding.

Om de betrokkenheid van de ouders naar de school te vergroten, vindt de school het belangrijk dat de ouders zitting hebben in de ouderklankbordgroep. De bedoeling is dat de ouders in de school een platform hebben om hun ideeën en voorstellen ten aanzien van de school naar voren te brengen en hierover mee te praten. Belangstellende ouders kunnen zich opgeven bij de schoolleiding of mentor.

Bijeenkomsten klankbordgroep voor ouders (van 17.00 – 18.00 uur)

  • Donderdag 12 oktober
  • Donderdag 11 januari
  • Donderdag 29 maart
  • Donderdag 14 juni